Zapošljavanje u Sloveniji

Oglasi za posao u Sloveniji, EU. Prijavite se preko sajta ili nas nazovite.
Slovenija se nalazi u srednjoj Evropi i ima 2 miliona stanovnika. Nacionalni jezik je slovenački, ali 92% stanovništva govori najmanje dva jezika, a 72% najmanje tri jezika.

Zidari niskogradnje za rad u Sloveniji

Licenciranoj Agenciji za zapošljavanje Novotek radna snaga potrebni zidari niskogradnje za rad u Sloveniji. Radna i boravišna dozvola su obezbeđene kao i prijava radnog odnosa, smeštaj i plaćen topli obrok. Prevoz je organizovan. Radno vreme je od ponedeljka do petka,…

Vozači valjka za rad u Sloveniji

Licenciranoj Agenciji za zapošljavanje Novotek radna snaga potrebni vozači valjka za rad u Sloveniji. Radna i boravišna dozvola su obezbeđene kao i prijava radnog odnosa, smeštaj i plaćen topli obrok. Prevoz je organizovan. Radno vreme je od ponedeljka do petka,…

Vozači kipera za rad u Sloveniji

Licenciranoj Agenciji za zapošljavanje Novotek radna snaga potrebni vozači kipera za rad u Sloveniji. Obezbeđene su radna i boravišna dozvola, prijava radnog odnosa i smeštaj. Prevoz je organizovan i plaćen je topli obrok. Radno vreme je od ponedeljka do petka,…

Asfalteri za rad u Sloveniji

Licenciranoj Agenciji za zapošljavanje Novotek radna snaga potrebni asfalteri za rad u Sloveniji. Obezbeđene su radna i boravišna dozvola, prijava radnog odnosa i smeštaj. Prevoz je organizovan i plaćen je topli obrok. Radno vreme je od ponedeljka do petka, 8…

Građevinski radnici: zidari, tesari, armirači

Licenciranoj Agenciji za zapošljavanje Novotek radna snaga potrebni zidari, tesari, armirači za rad na brodogradilištu u Sloveniji. Armirači prema nacrtima seku, savijaju, povezuju i postavljaju armaturu koja se potom kalupima zaliva mešavinom cementa, šljunka, vode i raznih dodataka. Koriste ručne…

Vozači C kategorije sa EU dokumentima

Licenciranoj Agenciji za zapošljavanje Novotek manpower potrebni vozači C kategorije sa EU dokumentima za rad u Slovenačkoj firmi. Posao vozača C kategorije podrazumeva prevoz robe na osnovu dobijenih putnih naloga. Vozač upravlja vozilom težim od 3,5 tone i ima zatvoreni…

Mašinisti (TGM) za rad u Sloveniji

Licenciranoj Agenciji za zapošljavanje Novotek manpower potrebni mašinisti (TGM) za rad u Sloveniji. Rukovalac građevinskim mašinama je zadužen za izvođenje zemljanih radova na gradilištima u niskogradnji i gradnji puteva. Takođe iskopava sirovinu na površinskim gradilištima rudnih i mineralnih nalazišta. Mašinisti…

Električari i elekrtotehničari za rad u Sloveniji

Licenciranoj Agenciji za zapošljavanje Novotek manpower potrebni električari i elekrtotehničari za rad u Sloveniji. Električar postavlja, ispituje, stavlja u pogon i održava niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodelu električne energije, antenske i komunikacijske instalacije, uzemljenja i gromobrane kao i postrojenja…

Zidari, tesari, armirači za rad u Sloveniji

Licenciranoj Agenciji za zapošljavanje Novotek manpower potrebni zidari, tesari i armirači za rad u Sloveniji. Posao zidara podrazumeva zidanje pojedinačnih elemenata građevine i njihovo povezivanje u tvrdu i stabilnu konstrukciju. Zidar takođe postavlja temelje, gradi zidove, stubove, mostove, tunele i…

Ugovori o radu u Sloveniji

Opšte pravilo u Sloveniji je da se ugovori o radu sklapaju na neodređeno vreme. Ugovori na određeno vreme su takođe dozvoljeni za određeni projekat, bilo za zamenu zaposlenog koji je privremeno odsutan ili kao rezultat privremenog povećanja obima posla, i ne može biti duži od 2 godine.
Nacrt ugovora o radu potencijalnom radniku treba dati tri dana pre početka rada, a potpisati ga na dan početka. Ugovor treba da bude na lokalnom jeziku i da sadrži uslove naknade za zaposlene, beneficije, uslove za raskida ugovora i listu kolektivnih ugovora koji se odnose na ugovor. U pismu ponude i ugovoru o radu u Sloveniji uvek treba navesti platu i sve iznose naknade u evrima, a ne u stranoj valuti.

Radno vreme u Sloveniji

Standardna radna nedelja u Sloveniji se sastoji od 40 sati nedeljno, najviše 8 sati dnevno,. Radno vreme ne može biti duže od 48 sati nedeljno uključujući prekovremeni rad. Prekovremeni rad uglavnom ne bi trebalo da prelazi 8 sati nedeljno, 20 sati mesečno ili 170 sati godišnje.

Odmor u Sloveniji

Slovenija slavi 11 državnih praznika za koje se zaposlenima daje slobodan dan, uključujući:
- Novogodišnji Dan
- Dan kulture
- Uskršnji ponedeljak
- Dan otpora
- Prvi maj
- Dan državnosti
- Velika Gospojina
- Dan reformacije
- Dan svih svetih
- Božić
- Dan nezavisnosti

Dani odmora u Sloveniji

Zaposleni uglavnom imaju pravo na četiri nedelje plaćenog godišnjeg odmora. Radnici stariji od 55 godina, invalidi i negovatelji imaju pravo na najmanje tri dodatna dana odsustva, u zavisnosti od kolektivnog ugovora.

Radnici takođe generalno imaju pravo na do sedam dana plaćenog ličnog odsustva.

Slovenija bolovanje

Radnici koji prilože lekarsko uverenje uglavnom imaju pravo na neograničeno vreme za bolovanje ili povredu.
Ako odsustvo nije posledica bolesti ili povrede u vezi sa radom, zaposleni ima pravo na 80% plate za prethodni mesec.
Ako je odsustvo zbog rada, zaposleni ima pravo na 100% plate, na osnovu prosečne zarade iz prethodna tri meseca. Zaposleni prima platu sve dok se ne utvrdi da je trajni invalid i kao rezultat toga ne prestane ugovor o radu.
Odsustvo prvih 30 radnih dana plaća poslodavac. Od tada država uglavnom plaća odsustvo.

Porodiljsko odsustvo u Sloveniji

Zaposlene generalno imaju pravo na 105 dana plaćenog porodiljskog odsustva, koje mora početi 28 dana pre očekivanog datuma porođaja, ako: je zaposlena bila osigurana najmanje jedan dan pre početka odsustva ili su doprinosi za osiguranje roditeljske zaštite uplaćivani u periodu od najmanje 12 meseci u poslednje tri godine pre traženja odsustva.
Naknada za porodiljstvo zaposlene se zasniva na njenoj prosečnoj plati, ali mora biti najmanje 55% minimalne neto mesečne plate u Sloveniji.
Zaposleni imaju pravo na 30 dana bračnog odsustva, bez obzira na pol. Ako je slovenački ekonomski rast premašio 2,5% BDP-a u godini pre ili u godini rođenja, supružnik tada uglavnom ima pravo na 90 dana odsustva, od kojih se prvih 15 plaća pod uslovom: da je zaposleni bio osiguran najmanje jedan dan pre stupanja na odsustvo ili su doprinosi za osiguranje roditeljske zaštite uplaćivani u periodu od najmanje 12 meseci u poslednje tri godine pre podnošenja zahteva za odsustvo.
Plaćeno roditeljsko odsustvo zaposlenog zasniva se na prosečnoj plati zaposlenog, ali mora biti više od 55% minimalne neto mesečne plate u Sloveniji. Plaćeno odsustvo ne može biti veće od dva puta prosečne mesečne slovenačke plate mesečno.
Po isteku porodiljskog odsustva, roditelji imaju pravo da podele 260 dana odsustva za negu deteta (30 od ovih dana majka mora da koristi.) Do 75 dana odsustva mogu da se prenesu i koriste dok dete ne napuni 8 godina. Visina plaćenog roditeljskog odsustva se obračunava na osnovu prosečne plate zaposlenog, s tim što u Sloveniji postoji minimalni iznos od 55% minimalne neto mesečne zarade i maksimalni iznos propisan za roditeljsko odsustvo u iznosu od 2 prosečne mesečne plate u Sloveniji mesečno.
Pravo na rad sa skraćenim radnim vremenom imaju roditelji koji neguju dete sa invaliditetom do navršenih 18 godina ili dete sa umerenim do teškim psihičkim smetnjama. Ako zaposleni neguje dete starosti od najmanje 7 godina sa umerenim do teškim psihičkim ili fizičkim invaliditetom, taj roditelj ima pravo na plaćeno odsustvo u trajanju od najmanje 15 dana ili do 6 meseci. Zaposleni koji brine o bolesnom supružniku može uzeti 7 do 14 dana plaćenog odsustva.

Svaki usvojilac ima pravo na 130 dana odsustva koje može da koristi do završetka prvog razreda osnovne škole.

Zdravstveno osiguranje u Sloveniji

Slovenija ima obavezno javno zdravstveno osiguranje i dopunsko privatno zdravstveno osiguranje.

Dopunske beneficije Slovenije

Dodatno privatno zdravstveno osiguranje obično ne obezbeđuju poslodavci.
Velike korporacije obično daju vaučere za obrok svojim zaposlenima.

Bonusi

Uobičajeni bonusi koji se uključuju u ugovore sa zaposlenima su:
- 13. plata, smatra se napojnicom i nije propisana zakonom
- Božićni bonus
- Jubilarni bonus, iznos obično zavisi od radnog staža
- Bonus zasnovan na učinku

Raskid ugovora/otkaz u Sloveniji

Poslodavac može ugovorom o radu odrediti probni rad do 6 meseci. Mora se obezbediti otkazni rok od 7 dana ako zaposleni dobije otkaz tokom probnog roka.
Ako zaposleni bude otpušten iz poslovnih razloga ili nesposobnosti zaposlenog, primenjuju se sledeći otkazni rokovi:
- 15 dana ako je zaposlen do 1 godine
- 30 dana ako je zaposlen duže od 1 godine, ali manje od 2 godine
- 30 dana plus dva dana za svaku dodatnu godinu staža preko 2 godine, do maksimalno 60 dana ako je zaposlen duže od 2 godine
- 80 dana ako je zaposlen 25 godina ili više
Ako zaposleni bude otpušten iz poslovnih razloga ili zbog nestručnosti, ima pravo na otpremninu u sledećim iznosima:
- 1/5 osnovne mesečne zarade zaposlenog za svaku godinu radnog staža ako je zaposlen najmanje 1 godinu ili do 10 godina.
- 1/4 osnovne mesečne zarade zaposlenog za svaku godinu radnog staža ako je zaposlen duže od 10 godina ali ne više do 20 godina.
- 1/3 osnovne mesečne zarade zaposlenog za svaku godinu radnog staža ako je zaposlen duže od 20 godina
Zakonom je predviđena otpremnina od desetostruke osnovne mesečne zarade zaposlenog. Mogu se primeniti i otpremnine za ugovore na određeno vreme.

Plaćanje poreza u Sloveniji

I zaposleni i poslodavci plaćaju socijalno osiguranje po sledećim stopama:
- Penzijsko i invalidsko osiguranje (zaposleni 15,5%, poslodavac 8,85%)
- Zdravstveno osiguranje (zaposleni 6,36%, poslodavac 6,56%)
- Roditeljska zaštita (obojica plaćaju 0,10%)
- Zaposlenost (zaposleni 0,14%, poslodavac 0,06%)
- Povreda na radu i profesionalna bolest (poslodavac plaća 0,53%)
Ukupno zaposleni: 22,10%
Ukupno poslodavac 16,10%

Ove informacije su date kao opšte prihvaćene informacije i nisu namenjene kao savetodavne usluge.