Naš besplatan alat koji će vam pomoći da online pripremite svoj CV, veoma lako. CV (curriculum vitae) se sastoji iz ličnih i profesionalnih podataka i gotovo sve firme gde konkurišete za posao traže da ga predate. Na ovoj stranici možete izraditi online CV uz jednostavan unos podataka, prateći naša objašnjenja, i snimiti ga kao PDF dokumenat na vaš računar. Sledeći korak je na vama, poslati CV uz prijavu za posao mejlom, ili ga odštampati i odneti lično prilikom razgovora za posao.

LIČNE INFORMACIJE

RADNO ISKUSTVO

• Datumi (od – do) [ Dodajte nove unose za svaki relevantni period, počevši sa najskorijim ]
• Naziv
• Vrsta posla ili sektor
• Zanimanje ili pozicija
• Glavne aktivnosti i
odgovornosti

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

• Datumi (od – do) [ Dodajte nove unose za svaki relevantni period, počevši sa najskorijim ]
• Naziv organizacije
obrazovanja ili
osposobljavanja
• Pravac obrazovanja
• Kvalifikacije
• Nivo u državnoj kvalifikaciji
(NSS, SSS, VSS, VŠS)

LIČNE SPOSOBNOSTI I
KOMPETENCIJE

Životno iskustvo, nešto što nije
bazirano na Vašim
kvalifikacijama.